ICF se zavázala k zajišťování a k prosazování špičkové úrovně v koučování. ICF proto očekává, že všichni členové a certifikovaní koučové (koučové, mentoři koučů, supervizoři koučování, trenéři koučů či studenti) budou dodržovat zásady a principy etického chování. Budou jednat kompetentně a ve své práci budou efektivně využívat klíčové odborné dovednosti podle ICF.

V souladu se základními hodnotami ICF a s definicí koučování podle ICF je Etický kodex navržen tak, aby poskytoval vhodné pokyny, definoval zodpovědnosti a vymahatelné normy chování pro všechny členy ICF a všechny držitele certifikátů ICF, kteří se zaváží k dodržování následujícího Etického kodexu ICF.

Část první: Definice

  • Koučink je partnerství s klienty v jejich v myšlenkovém a tvůrčím procesu, který je inspiruje k maximalizaci jejich osobního a profesního potenciálu.
  • Kouč ICF souhlasí s praktickým využíváním klíčových kompetencí ICF a slibuje dodržování Etického kodexu ICF.
  • Profesionální koučovací vztah existuje, pokud koučování zahrnuje dohodu (včetně smluv), která definuje odpovědnosti každé strany.
  • Role v koučovacím vztahu: V zájmu objasnění rolí v koučovacím vztahu je často nutnérozlišovat mezi klientem a objednavatelem. Ve většině případů je klient a objednavatel jedna a tatáž osoba, a proto jsou společně označovány jako klient. Nicméně pro účely identifikace ICF tyto role definuje následujícím způsobem:
  • "Klient/Koučovaný“ je osoba, která je koučovaná.
  • "Objednavatelem/Sponzorem" je subjekt (včetně jeho zástupců), platící a / nebo zajišťující koučovací služby, které mají být poskytnuty. Ujednání dohody o koučování by vevšech případech měly jasně stanovit práva, role a povinnosti jak pro klienta, tak pro objednavatele, pokud jsou klient a objednavatel různí lidé.
  • Studentem je ten, kdo se zapsal do vzdělávacího programu pro kouče nebo ten, kdo pracuje se supervizorem koučů či mentorem, aby se učil koučovací proces nebo rozšířila rozvíjel své koučovací dovednosti.
  • Konflikt zájmů je situace, ve které má kouč značný soukromý nebo osobní zájem ovlivňovat cíl jeho oficiálních povinností jako kouče a profesionála.

Standardy etického chování podle ICF

Oddíl 1: Profesionální chování celkově

Jako kouč

1) se chovám v souladu s Etickým kodexem ICF ve všech situacích, včetně výcviku koučování, mentoringu a supervize koučů.

2) se zavazuji přijmout příslušná opatření, případně kontaktovat ICF, aby se co nejdříve řešilo porušení nebo možné porušení etiky, týkající se mě nebo ostatních koučů, trenérů či mentorů.

3) komunikuji a šířím dál povědomí o povinnostech stanovených tímto Etickým kodexem ostatním- organizacím, zaměstnancům, objednavatelům, koučům.

4) se vyhnu protiprávní diskriminaci v pracovních činnostech, včetně věku, rasy, pohlaví, národnosti, sexuální orientace, náboženství, národnostního původu či zdravotního postižení.

5) ve slovních i písemných prohlášeních uvádím pravdivé a přesné informace o tom, co mohu nabídnout jako kouč, o tom, co znamená profese kouče nebo ICF.

6) přesně nazývám své koučovací kvalifikace, odbornost, zkušenosti, výcvik, certifikacea akreditace ICF.

7) respektuji a oceňuji příspěvky ostatních a za vlastní vydávám pouze ty materiály, které jsem sám vytvořil. Beru na vědomí, že porušení tohoto standardu může vést k nároku třetí osoby na právní náhradu.

8) za všech okolností usiluji, abych rozpoznal své osobní problémy, které mohou narušit, býtv rozporu nebo negativně ovlivnit můj výkon v koučování nebo mé profesní vztahy. Okamžitěvyhledám odpovídající odbornou pomoc a učiním příslušná opatření. Pokud to budou skutečnosti a okolnosti vyžadovat, zvážím, zda je vhodné pozastavit nebo ukončit mé koučovací vztah/y.

9) jsem si vědom, že Etický kodex se vztahuje ke klientům koučování, studentům, mentorovaným a supervidovaným osobám.

10) své výzkumy vedu a zaznamenávám kompetentně, poctivě a v rámci uznávaných vědeckých standardů a příslušných pokynů. Výzkumy provádím po dohodě a se souhlasem zúčastněnýcha způsobem, který chrání účastníky od jakékoliv možné škody. Veškerá výzkumná činnost jeprováděna způsobem, který je v souladu se všemi platnými zákony země, ve které se výzkum provádí.

11) udržuji, uchovávám a likviduji veškeré záznamy, včetně elektronických souborů a komunikací,vytvořené během mého koučování, takovým způsobem, který zaručuje důvěrnost, bezpečnosta ochranu soukromí a je v souladu s platnými zákony a dohodami.

12) používám kontaktní informace členské základny ICF (e-mailové adresy, telefonní čísla atd.)pouze způsobem a v rozsahu schváleném ICF.

Oddíl 2: Střet zájmů

Jako kouč

13) vědomě předcházím střetu zájmů, potenciálnímu i skutečnému. Otevřeně o takovém konfliktu informuji, a pokud nastane, nabídnu svoje odstoupení.

14) vyjasním role pro interní kouče. Stanovím hranice a se zúčastněnými stranami přezkoumám možné střety zájmů, které by se mohly objevit mezi koučováním a jejich dalšími činnostmi.

15) informuji klienta i objednatele o možných odměnách od třetích stran, které mohu obdržet na základě předání doporučení dalších služeb klientovi.

16) respektuji nestranný vztah mezi koučem a klientem bez ohledu na formu odměny.

Oddíl 3: Profesionální chování s klienty

Jako kouč

17) pravdivě informuji klienty, potenciální klienty i objednatele o potenciální hodnotě koučovacího procesu i o hodnotě práce kouče.

18) na úvodním setkání nebo před ním vysvětluji klientovi a objednateli, aby rozuměli co nejlépe, jaká je podstata koučování, jaký je jeho přínos a limity, podstata a omezení zachování mlčenlivosti, finanční ujednání a všechny ostatní podmínky koučovací dohody.

19) mám jasnou dohodu o koučovacích službách s mými klienty a objednavateli před začátkem koučovacího vztahu a tuto dohodu dodržuji. Dohoda musí obsahovat role, odpovědnosti a práva všech zúčastněných stran.

20) jsem si vědom své zodpovědnosti za stanovení jasných, vhodných a kulturně citlivých hranic, které řídí vzájemnou komunikaci, fyzický kontakt a podobně, jež mohu mít s mými klienty nebo zadavateli.

21) se vyhnu jakémukoli sexuálnímu nebo romantickému vztahu se stávajícími klienty nebo objednavateli či studenty, mentorovanými nebo supervidovanými osobami. Abych zajistil celkově bezpečné prostředí, budu dávat pozor na možnost případné sexuální intimity mezi zúčastněnými stranami, včetně mého pomocného personálu a / nebo asistentů a učiním příslušné kroky k řešení problému nebo zrušení koučovacího vztahu.

22) respektuji právo klienta ukončit koučovací vztah kdykoli během procesu vsouladus ustanoveními dohody. Také nadále pozorně sleduji, dochází-li ke změně následkem koučovacího vztahu.

23) jestliže jsem přesvědčen, že by klientovi nebo objednateli lépe prospěl jiný kouč nebo způsob, podporuji klienta nebo objednavatele, aby udělal změnu a pokud to bude nezbytné nebo vhodné, navrhnu mému klientovi vyhledat služby dalších odborníků.

Oddíl 4: Zachování mlčenlivosti / Soukromí

Jako kouč

24) dodržuji nejpřísnější úroveň zachování mlčenlivosti se všemi klienty a objednavateli, pokud není její porušení požadováno zákonem.

25) stanovím jednoznačně, jakým způsobem budou informace z koučování sdělovány mezikoučem, klientem a objednavatelem.

26) stanovuji jednoznačně, kdy pro klienta i objednavatele, studenta, mentorovaného nebo supervidovanou osobu, já v roli kouče, mentora kouče, trenéra nebo supervizora koučování, nemohu dodržet pravidlo mlčenlivosti (např. nezákonná činnost, platný soudní příkaz nebopředvolání, bezprostřední riziko ohrožení sebe nebo ostatních atd.). Zároveň se ujistím, že klient i objednavatel, student, vedený člen týmu nebo supervidovaný dobrovolně a vědomě písemně souhlasí s tímto omezením mlčenlivosti. Tam, kde je důvod se domnívat, že nastala jedna z výšeuvedených okolností, musím informovat příslušné úřady.

27) vyžaduji, aby všichni, kteří se mnou spolupracují při podpoře mých klientů, dodržovali Etický kodex ICF, číslo 26, oddíl 4, Zachování mlčenlivosti / Soukromí a všechny ostatní části Etického kodexu, které by mohly být použitelné.

Oddíl 5: Další rozvoj

Jako kouč

28) se zavazuji, že budu pokračovat v neustálém rozvoji mých profesních dovedností.

Část třetí: Etický slib ICF

Jako kouč ICF beru na vědomí a souhlasím, že budu ctít svoje etické a právní závazky vůči mým klientům a objednavatelům, kolegům a široké veřejnosti. Slibuji, že budu jednat v souladus Etickým kodexem ICF a využívat tyto standardy se všemi, které koučuji, učím, mentoruji nebo superviduji.